Gebruiker/Lid Algemene Voorwaarden

Wij hebben geen geheimen bij realwivescheating.com, dus browse op je gemak onze lidmaatschap algemene voorwaarden. Natuurlijk ben je welkom ons te contacteren als je specefieke vragen hebt!

Algemene Voorwaarden van Toegang, Gebruik en Lidmaatschap

Voordat u geautoriseerd bent om toegang te verkrijgen tot de inhoud op de realwivescheating.com website of app (hierna omschreven als de "Dienst" of "Website" of ''Site'' of "App) of deze Dienst te bezoeken, dient u de Algemene Voorwaarden voor toegang, gebruik en lidmaatschap (de "Overeenkomst") te lezen en te accepteren. LEES DEZE OVEREENKOMST ALSTUBLIEFT ZEER ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U ELKE EN ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST BEGRIJPT VOORDAT U BESLUIT VAN DEZE WEBSITE GEBRUIK TE MAKEN

 1. Bindende overeenkomst. Deze overeenkomst bestaat tussen U, een persoon die gebruik wenst te maken van het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website (U,UW) en Elite Marketing Solutions Inc. (als u een gebruiker bent van binnen de VS) of ODS Online Dating Systems LTD (als u een gebruiker bent van buiten de VS), de eigenaar en uitbater van de realwivescheating.com website ("BEDRIJF"). De grondige en geldige overweging wordt hierbij bevestigd door U en het BEDRIJF en door uzelf verdere toegang tot de site en haar materiaal te verschaffen of anderszins gebruik te maken van de diensten op de site, gaat U ermee akkoord dat u gebonden bent aan alle gebruiksvoorwaarden die hier uiteen worden gezet. Als onderhevige aan de uiteengezette voorwaarden, verschaft het BEDRIJF u niet-exclusieve maar volledig terugtrekbare toestemming tot de website. Deze overeenkomst kan zonder melding vooraf op elk moment door het BEDRIJF gewijzigd worden waarbij de wijzigingen direct in werking treden. Wees u ervan bewust dat als u verblijft in de Europese Unie (EU) of in Cyprus, u een overeenkomst aangaat met ODS Online Dating Systems LTD, een Cyprisch bedrijf en dat u gebonden bent aan de wetten van Cyprus..

 2. Lokale wetten: ALLE TEKSTEN, AFBEELDINGEN, GRAFISCH MATERIAAL EN COMMUNICATIES DIE GEVONDEN WORDEN IN SERVICE (VANAF NU TEZAMEN AANGEDUID ALS ''INHOUD'') MOGEN ALLEEN VERSPREID WORDEN ONDER PERSONEN DIE MEERDERJARIG ZIJN (18 JAAR IN DE MEESTE RECHTSGEBIEDEN, MAAR 21 JAAR IN AL, NY, MS, EN ALLE ANDERE RECHTSGEBIEDEN WAAR 21 ALS DE LEEFTIJDSGRENS GELDT) EN DIE DE WEBSITE BINNENTREDEN VANAF LOCATIES WAAR ZULKE INHOUD GEEN INBREUK MAAKT OP DE LANDELIJKE OF PROVINCIALE WET OF DE FATSOENSNORMEN OVERTREEDT. NIEMAND DIE ONDER DE 18 JAAR IS (OF 21 WAAR VAN TOEPASSING) OF DIE DE WEBSITE BINNENTREEDT VANAF EEN LOCATIE WAAR DEZE IN TEGENSPRAAK IS MET DE LOKALE OF LANDELIJKE WETTEN, OF DE PLAATSELIJKE FATSOENSNORMEN MAG DIRECT OF INDIRECT INHOUD VAN DE SERVICE BEKIJKEN, DOWNLOADEN OF BEZITTEN.

 3. Beperkingen op het gebruik van de Inhoud. Alle inhoud, inclusief afbeeldingen, tekst, grafisch materiaal, video- en audio materiaal (het ''Materiaal'') , is auteursrechtelijk beschermd, eigendom of onder de de vergunning van BEDRIJF of haar aangewezenen. Deze inhoud vertegenwoordigt waardevol intellectueel eigendom. U kunt niet, onder geen enkele omstandigheid toegang krijgen tot de Inhoud, deze downloaden of er gebruik van maken tenzij u uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming ontvangen hebt van het BEDRIJF. Door een abonnee te worden van de website verschaft het BEDRIJF U een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare en intrekbare vergunning om de grafische bestanden, audio bestanden video bestanden, teksten, hyperlinks, interlink, zoekmachines en andere abonnee gerelateerde software te bekijken en binnen te gaan. U gaat ermee akkoord dat u nooit uzelf of anderen toegang verschaft tot materiaal, deze bekijkt, download of anderszins gebruikt of anderen in staat stelt dit te doen op plaatsen waar het BEDRIJF het binnenkomen, bekijken, downloaden of anderszins gebruiken van het materiaal niet toestaat.

 4. Leden abonnementen en buitenlandse transactie heffingen.

  Door uw creditkaart en andere betaalmethode methode gerelateerde informatie in te voeren staat u bij deze de verwerkingsagent van BEDRIJF (of een andere goedgekeurde instantie) toe om de betaling van de lidmaatschapskosten en elke andere aankoop van producten of diensten af te schrijven van uw rekening, zoals is omschreven op de ''join pagina'' via welke u toegang tot de Dienst hebt gekocht. Op verzoek krijgen onze abonnees inzicht in hun rekeningoverzicht dat onze heffing ondersteunt.

  De tarieven voor UW abonnement worden automatisch vernieuwd zoals op de ''join pagina'' omschreven stond ten tijde van uw inschrijving en van UW creditkaart (of andere goedgekeurde instantie) zal het dan geldende abonnementstarief worden afgeschreven, tenzij u het BEDRIJF op de hoogte stelt van uw wens om het lidmaatschap te annuleren, zoals staat omschreven in sectie: ''Beëindiging'''hieronder. De heffingen zullen zijn zoals daar is omschreven. Abonnementstarieven kunnen op elk moment onderhevig zijn aan verandering zonder dat u daarvan van tevoren op de hoogte wordt gesteld. U bent aansprakelijk voor welke creditkaart heffingen dan ook tot aan de beëindiging van de Dienst. Alle heffingen verschijnen op UW creditkaart afschrift (of die van een andere betaalmethode) zoals omschreven stond op de ''join pagina'' ten tijde van uw inschrijving.

  Het BEDRIJF mag creditkaart verwerkers gebruiken van buiten de VS om UW transactie te verwerken. In sommige gevallen kan UW bank een heffing doen voor buitenlandse transacties, of soortgelijke heffingen doorvoeren. Voordat u welke Dienst dan ook aanschaft, raden wij u aan om bij UW bank of creditkaart bedrijf te bekijken welk beleid zij voeren omtrent buitenlandse transacties en soortgelijke heffingen.


 5. ID en wachtwoord. Na het afsluiten van een lidmaatschap voor de "Dienst" zal een autorisatie processor u voorzien van een uniek ID en een wachtwoord dat u toegang tot de website verschaft. De ID en het wachtwoord zijn en blijven het exclusieve eigendom van het BEDRIJF en zij zijn aan u uitgevaardigd in de vorm van een herroepbare licentie. De ID en het wachtwoord zijn vertrouwelijk en gepatenteerd materiaal van het BEDRIJF. U hebt een strikte verplichting om de ID en het wachtwoord vertrouwelijk te houden. Mocht de vertrouwelijkheid van uw ID of wachtwoord in gevaar zijn, als u reden hebt om aan te nemen dat dit het geval is of als een van deze bekend is bij iemand anders dan U, dient U onmiddelijk contact op te nemen met het BEDRIJF via e-mail. Onthoud uw ID en wachtwoord, omdat het bedrijf deze informatie niet vrijgeeft aan U of wie dan ook om welke reden dan ook.

 6. Accurate creditkaart informatie. Als het adres of welke andere informatie dan ook gerelateerd aan uw creditkaart is gewijzigd, inclusief wijzigingen in de verloopdatum, het heffingsadres of als UW creditkaart verloren of gestolen is, dient U onmiddelijk het BEDRIJF via email te informeren. Uw nalatigheid om dit te doen is een materiële overtreding van deze overeenkomst en in het geval van UW falen om te melden blijft U verantwoordelijk voor heffingen die worden gedaan vanaf de gestolen of verloren creditkaart. U stelt in dat geval het BEDRIJF geheel buiten schuld.

 7. Veiligheidsovertreding. UW abonnement kan niet naar, op geen enkel moment van UW abonnement naar een andere persoon of entiteit worden overgeheveld. U moet het BEDRIJF direct op de hoogte stellen als er veiligheidsovertredingen, zoals diefstal of ongeautoriseerd gebruik van een ID of wachtwoord zich hebben voorgedaan. Totdat het BEDRIJF deze informatie via brief of e-mail van U heeft ontvangen, blijft u verantwoordelijk voor het ongeautoriseerd gebruik van de Dienst.

 8. Verenigde Staten export beperkingen. Deze sectie geldt alleen voor gebruikers die momenteel binnen de VS verblijven. Het materiaal dat via de Dienst geleverd wordt, tezamen met alle software is onderhevig aan de export beperkingen en mag derhalve niet gedownload worden in- of geexporteerd worden naar Cuba, Irak, Libie, Noord-Korea, Iran, Syrie of een ander land dat door de VS onder embargo is geplaatst of door de United States Commerce haar Table of Deny orders is geplaatst, Door het exporteren, downloaden of gebruik maken van zulk materiaal, geeft u per definitie aan dat u niet in een van de landen op deze lijsten verblijft.

 9. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord het BEDRIJF vrij te waren en schadeloos te stellen van elke vordering, verlies, risico, acties of rechtzaken (inclusief maar niet beperkt tot de kosten van juridische vertegenwoordiging) die voortkomen uit breuken door U, een van uw conventanten of een van uw vertegenwoordigingen of garanties zoals hierin omschreven. UW vertegenwoordigingen en garanties bestaan onder andere uit:


  • U bent meerderjarig volgens de plaatselijke wet van waar u leeft (18 in de meeste rechtsgebieden maar 21 in IN, AL, MS, NE, NY en alle andere rechtsgebieden waar 21 de leeftijd voor meerderjarigheid is) ;
  • UW persoonlijke en creditkaart informatie die zijn geleverd aan het BEDRIJF in relatie tot UW proef en/of lidmaatschap zijn accuraat in alle opzichten en U zal direct het BEDRIJF van enkele en alle veranderingen in die informatie op de hoogte stellen.
 10. Geen garanties. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN ''ZOALS HET IS'' BASIS. HET BEDRIJF BIEDT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OMTRENT, INCLUSIEF MAAR NIET UITSLUITEND: DE SUGGESTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZIJ VRIJWAART ZICH VAN ELKE GARANTIES TOT DE VOLLE TOEREIKENDHEID VAN DE PLAATSELIJKE WET. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET, OF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERIFIËREN VAN DE ACCURAATHEID VAN DE INFORMATIE DIE IS GELEVERD DOOR WELK LID VAN DE DIENST DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES GEGEVEN DOOR HET BEDRIJF, HAAR VERTEGENWOORDIGERS OF MEDEWERKERS VORMT EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH ZAL HET DE TOEREIKENDHEID VAN DEZE PARAGRAAF VERLEGGEN. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERTRAGINGEN IN HET VERSTUREN VAN INHOUDEN WANNEER DE WEBSITE NIET OF BEPERKT FUNCTIONEERT. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het bezitten en onderhouden van computerapparatuur en internet toegang om van de Dienst gebruik te kunnen maken.

 11. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERLIES VAN INKOMSTEN OF ZAKENWERVING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE INHOUDEN DAARVAN, OF VOOR WELKE VORDERING DAN OOK DIE WORDT GEËIST DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS ALS HET BEDRIJF VAN TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT ZULKE SCHADE. DE ENIGE TEGEMOETKOMING VOOR HET VERBREKEN VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR HET BEDRIJF IS EEN TERUGBETALING VAN NIET MEER DAN EEN MAAND LIDMAATSCHAPSGELD. Het BEDRIJF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verspreiden, niet verspreiden of verkeerd verspreiden van welk materiaal, inhoud, gegevens, advertentie materiaal of andere communicatie dan ook, op of via de website.

 12. Beeindiging door U:


  Als U, op welk moment, voor welke reden dan ook wenst UW account te verwijderen of the annuleren kunt U dat doen door de instellingen pagina binnen te gaan op UW account of door direct contact met ons op te nemen. U begrijpt dat door het deactiveren of annuleren van UW account, U GEEN recht heeft op een terugbetaling van de betalingen die U aan het BEDRIJF heeft gedaan en alle openstaande betalingen onder de voorwaarden van UW abonnement zijn .


  Als U zich bevindt in de staat Arizona, Californie, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Noord-Carolina, Ohio of Wisconsin, heeft U het recht om Uw abonnement stop te zetten zonder bestraffing of verplichtingen, binnen drie werkdagen, exclusief zondagen, vakantiedagen, na de datum dat U een abonnee werd. Een ondertekende, geschreven melding van zulk een annulering (welke UW gebruikersnaam en email adres dat U heeft gebruikt om in te schrijven bevat) dient per aangetekende post verstuurd te worden of persoonlijk geleverd te worden in onze postbus. Gelden vooraf betaald voor welk abonnement dan ook voor een datingservice zullen binnen 30 dagen na het ontvangen van de melding voor de annulering, worden terug betaald.


  U mag UW abonnement voor de Dienst op elk moment stopzetten, zonder reden maar met een melding aan het BEDRIJF per: elektronische of traditionele post, telefoon of het annuleringsformulier datHIER gevonden wordt. Als U UW abonnement stopzet heeft het BEDRIJF een redelijke hoeveelheid tijd nodig om deze actie te verwerken. Als u UW abonnement annuleert, zult U de voordelen van het abonnement behouden tot het einde van UW dan geldende abonnementsverplichtingen, waarna UW abonnementsvoordelen komen te vervallen. Tijdens het verweken van UW annuleringsverzoek heeft U niet langer toegang tot de premium functies en gebieden van de Dienst. Echter, in geen geval komt U in aanmerking voor een terugbetaling van de gelden die U voor de dan geldende abonnementsverplichting heeft betaald.


  Wees U zich ervan bewust dat het afzeggen van UW abonnement mogelijkerwijs niet UW lidmaatschap voor de site stopzet en dat UW profiel nog steeds te bekijken is door andere leden. Als U een abonnee bent en U kiest ervoor UW abonnement maar niet UW lidmaatschap te annuleren, tenzij U kiest Uw profiel te verbergen, blijft U een lid van de Dienst en kunnen anderen nog steeds UW profiel bekijken. Al U UW profiel verbergt zullen andere leden niet in staat zijn om UW profiel te bekijken, tot U UW profiel opnieuw toonbaar maakt. Als U UW lidmaatschap annuleert zal UW profiel verwijderd worden en andere leden zullen niet in staat zijn om UW profiel te bekijken. U zult niet in staat zijn om UW huidige inschrijf gegevens te gebruiken om UW profiel opnieuw zichtbaar te maken noch om UW profiel te heractiveren naar het bedrijf goeddunken.


  U mag UW lidmaatschap op elk moment annuleren door UW lidmaatschap voorkeuren te wijzigen of door contact op te nemen met onze klantenservice.


  In elke en alle gevallen van de hierboven genoemde beëindigingen of schorsingen, gaat U ermee akkoord persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle heffingen opgelopen door U tijdens en door het einde van UW dan huidige abonnementsverplichtingen en aansprakelijk te blijven voor zulke heffingen na elke en alle van zulk een beeindiging of schorsing voor welke reden dan ook. Nadat UW lidmaatschap of abonnement is geannuleerd voor welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden van deze Overeenkomst in stand en zij behouden hun volledige geldigheid, behalve als zij door hun aard verlopen of volledig vervuld zijn.


  In het geval van zo’n beeindiging zult U geen recht hebben op een terugbetaling van abonnementsbetalingen en alle onbetaalde abonnementskosten en andere gelden die U verschuldigd bent, zijn direct verschuldigd en betaalbaar. U staat hierbij het BEDRIJF (via haar creditkaart verwerkingsbureau of andere goedgekeurde instantie) toe om U te heffen voor elke en alle van zulke verschuldigde sommen door UW rekening te heffen met gebruikmaking van UW creditkaart informatie of andere betalingsinformatie die U heeft geleverd aan het BEDRIJF.

 13. Reclameboodschappen. Het BEDRIJF screent of onderschrijft niet de reclames of communicaties die door derde-partij licentiehouders, adverteerders of bezoekers voor elektronische verspreiding op de ''Dienst'' worden geplaatst. Het wordt U aangeraden om UW eigen oordeel te gebruiken bij het afwegen van advertenties of andere communicaties beschikbaar op, of via het gebruik van de ''Dienst'' alvorens u overgaat tot de aankoop van goederen en/of diensten die daarin omschreven worden, of die anderszins overeenkomen met communicaties op de ''Dienst''.

 14. Communicatie met de leden. Als het BEDRIJF op welk moment dan ook een dienst aanbiedt waarmee Leden kunnen communiceren, of anderzijds informatie kunnen delen met andere Leden of andere personen die diensten verlenen aan Leden, gaat U ermee akkoord dat alle berichten en andere communicaties door U direct toegankelijk zijn voor alle andere Leden die geautoriseerd zijn om de Dienst binnen te treden en u gaat ermee akkoord dat berichten en andere communicaties dus niet als privé of beveiligd beschouwd kunnen worden. Ongeacht of het BEDRIJF een van de benoemde diensten levert, gaat U ermee akkoord dat U bij deze op de hoogte bent gesteld dat enkele en alle communicaties die U levert aan het BEDRIJF gelezen kunnen worden door de beheerder en/of andere vertegenwoordigers van het BEDRIJF, ongeacht of zij de bedoelde ontvangers zijn van deze berichten of communicaties.

  Deze Dienst opereert als een leverancier van interactieve computerdiensten onder de federale/nationale wetgeving. Deze Dienst stelt individuen in staat om op verscheidene manieren met elkaar te communiceren. Zoals in elke vorm van communicatie zijn er individuen die de Dienst en haar netwerkfuncties gebruiken om anderen te irriteren, intimideren of op andere wijze schade toe te brengen. We tolereren zulk misbruik niet en elke gebruiker die zulk gedrag vertoont, riskeert stopzetting en mogelijk civiele of strafrechtelijke vervolging of aansprakelijkheid. Deze melding dient als een waarschuwing aan onze gebruikers over de mogelijkheid van misbruik van onze diensten. We raden u aan uw gezond verstand te gebruiken wanneer u in contact treedt met individuen via de Dienst en om misdragingen direct te melden bij onze klantenservice.

 15. Kennisgevingen. Kennisgevingen van de "Dienst" aan abonnees kunnen worden verleend door middel van plaatsingen op de Dienst of via de traditionele post. Communicaties van U naar het BEDRIJF kunnen via email, traditionele post of per telefoon verlopen.. Alle vragen, klachten of meldingen gericht aan de Dienst kunnen op de volgende manier verstuurd worden: via een een elektronische mail naar de Klantenservice.

 16. Geen affiliatie. De "Dienst" is niet aangesloten bij een BEDRIJF of organisatie anders dan degene die hierboven uiteen zijn gezet. Geen enkele afleiding van partnerschap of affiliatie met, of ondersteuning door welk BEDRIJF dan ook zou moeten worden afgeleid.

 17. Inhoud geupload door gebruikers.


  U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die U instuurt, toont, verspreidt of anderszins communiceert via de Dienst, zelfs als een vordering zich voordoet ne de opheffing van de Dienst. Terwijl U verbonden bent of anderszins direct of indirect gebruik maakt van de Dienst of andere diensten aan U geleverd door het BEDRIJF, gaat U ermee akkoord geen lasterlijke, incorrecte, beledigende, bedreigende, intimiderende, racistische , obscene, seksueel ongepast of illegaal materiaal dat in strijd is met de rechten van een ander persoon of deze overschrijdt (inclusief maar niet beperkt tot eigendomsrechten en recht op privacy en publiciteit) te publiceren, tonen, verspreiden, insturen of anderszins communiceren via de Dienst. Aanvullend op de hierboven omschreven verboden inhouden, is het volgende een aanvullende lijst van wat verder verboden is op de Site. U mag geen inhoud uploaden, tonen, posten of anderszins inhoud beschikbaar maken die:


  • racisme, vooroordelen, haat of fysiek geweld tegen welke groep of individu propageert;
  • intimidatie van een ander persoon verheerlijkt;
  • geld eist van andere gebruikers, of is bedoeld om anderszins andere gebruikers van de Site of Dienst te frauderen;
  • de verspreiding van ‘’junk mail’’, ‘’kettingbrieven’’ of ongevraagde massa verspreiding of ‘’spammen’’ (of ‘’spimmen’’, ‘’pishing’’, ‘’trolling’’ of vergelijkbare activiteiten) behelst ;
  • foutief of misleidend is of illegale activiteiten of gedrag dat lasterlijk of verwerpelijk is, vertegenwoordigt
  • illegaal of ongeautoriseerd materiaal van een ander persoon met eigendomsrecht kopieert door links naar piraterij computerprogramma’s te plaatsen of informatie levert die door de fabrikant opgeworpen beperkingen omzeilt of illegaal gekopieerde videobestanden, audiobestanden of afbeeldingen behelst;
  • video materiaal, audio bestanden of afbeeldingen van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming (of in het geval van een minderjarige zonder toestemming van de legale voogd), toont);
  • verboden of paswoord beperkte pagina’s of verborgen pagina’s of afbeeldingen toont (degene niet gekoppeld aan, of van een andere bereikbare pagina) ;
  • materiaal toont dat mensen seksueel of gewelddadig uitbuit op een illegale manier of informatie toont van mensen onder de achttien jaar;
  • instructieve informatie over illegale activiteiten zoals het kopen van illegale wapens, drugs, het overtreden van iemands privacy of het verspreiden/maken van computer virussen toont;
  • virussen, time boms, trojan horses, cancelbots, worms of andere schadelijke verstorende codes, componenten of apparaten bevatten;
  • een persoon of entiteit imiteert of een verkeerde voorstelling of verbinding met een persoon of entiteit voorspiegelt;
  • informatie of gegevens toont waarvan U niet het recht heeft om deze beschikbaar te maken onder de wet van contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, gepatenteerde of vertrouwelijke informatie) );
  • de natuurlijk loop van dialoog verstoort, veroorzaakt dat het scherm sneller ‘’scrolt’’ dan andere gebruikers kunnen typen of die anderszins de mogelijkheid van andere gebruikers om betrokken te raken in real time uitwisselingen negatief beïnvloedt;
  • paswoorden of persoonlijke identiteitsinformatie voor commerciële of onwettelijke doelen of de verspreiding van persoonlijke informatie zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming;
  • commerciële activiteiten of verkopen zoals wedstrijden, reclame of piramide spellen publiceert zonder onze schriftelijke toestemming van ons vooraf .
  De verspreiding van buitenlands materiaal of welk materiaal dan ook dat de landelijke of lokale wet overtreedt in de VS of waar ook ter wereld is ten strengste verboden en zal gelden als een materiele overtreding van deze overeenkomst en het BEDRIJF zal het recht hebben om per direct alle rechten tot toegang tot de Dienst stop te zetten. .


  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat he BEDRIJF als onderdeel van haar service elke inhoud die je post op deze site mag bekijken en afwegen zonder daartoe verplicht te zijn. Het BEDRIJF mag elke inhoud, geheel of deels verwijderen dat naar goeddunken van het bedrijf deze Overeenkomst schendt of dat de reputatie van de Site of het BEDRIJF kan schaden. Het BEDRIJF behoudt het recht om naar eigen goeddunken juridische actie te ondernemen tegen iedereen die deze voorziening overtreedt, inclusief het verwijderen van beledigende communicatie van de Site of Dienst en het stopzetten of schorsen van het lidmaatschap en/of abonnement van zulke overtreders.


  Elke en alle afbeeldingen en profiel elementen die worden geladen naar het BEDRIJF worden eigendom vann het BEDRIJF en kunnen door BEDRIJF gebruikt worden, zonder beperkingen, als marketing materiaal. Door deze Overeenkomst en haar voorwaarden te accepteren, geeft U het BEDRIJF uitdrukkelijk toestemming om welke inhoud/en of afbeeldingen die U uploadt naar het BEDRIJF dan ook te gebruiken voor het in de markt zetten van de Site, naar ons goeddunken en zonder UW toestemming of autorisatie vooraf. Door inhoud op de Site te plaatsen als onderdeel van de Dienst geeft U automatisch het BEDRIJF en haar partners, licentiehouders en opvolgers het onomkeerbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, auteursrecht vrije, volledig betaalde en wereldwijd geldige recht en toestemming om (i) zulke inhoud te gebruiken, kopieren, bewaren, op te nemen, af te spelen en te verspreiden. (ii) deze inhoud in andere inhouden tot nieuwe materialen te verwerken (iii)geef je en autoriseer je sublicenties voor doorlopend, nu of hierna gecreeerde media. U vertegenwoordigt en garandeert dat geen enkele plaatsing door U bij het BEDRIJF de rechten van een derde partij overschrijdt.

 18. Verbod op Ongevraagde "Spam" e-mail. Het is voor alle bezoekers, klanten, werknemers en partners van deze site strikt verboden om ongevraagde e-mails of "spam" te versturen, ofwel in de vorm van reclame of door het gebruik van de website naam of in de vorm van een URL, beeld of gelijkenis op welke manier dan ook. Tevens mag U niet de website gebruikers hun informatie, prive of niet, gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te sturen van welke aard dan ook.

 19. Partnerwebsites. De Dienst mag aangeboden en bereikt worden via een aantal andere websites naast deze specifieke website. Door U te registeren bij deze Dienst erkent en accepteert U dat alle inhoud die U op de website plaatst te vinden en te bereiken is door gebruikers van de Dienst die mogelijk via een andere site de Dienst zijn binnengekomen. U erkent en accepteert verder dat U wellicht leden te zien krijgt of met leden communiceert via de Dienst die zich hebben geregistreerd en/of de Dienst zijn binnen gekomen via een aantal verschillende websites.

 20. Arbitrage/Groepsgeding Kwijtschelding.


  Arbitrage/Groepsgeding Kwijtschelding.


  Arbitrage

  . U EN HET BEDRIJF gaan ermee akkoord dat alle controversies, disputen of aanspraken die voortkomen uit, of vallen onder deze Overeenkomst uitsluitend worden geregeerd en besloten onder de Federale Arbitrage Wet, in overeenkomst met de Regels en Procedures die zijn vastgesteld door de Amerikaanse Arbitrage Associatie. De beslissing van de arbiter zal definitief en bindend zijn (behalve tot de hoogte dat er een grond bestaat voor de verlating van de toekenning onder toepasselijke arbitrage statuten) De arbitrage zal verlopen via een onafhankelijke, onpartijdige arbiter die wordt aangewezen door de AAA. De partijen gaan ermee akkoord dat de vraag van arbiterabiliteit ook besloten wordt door zulk een arbiter. Elke partij zal zijn eigen kosten dragen in elke arbitrage anders dan wat hierin gespecificeerd wordt of wordt vereist door de wet. De arbitrage voorziening zal in volle werking blijven na de vervaltijd of annulering van deze Overeenkomst. DE PLAATS VAN DE ARBITRAGE ZAL BROWARD COUNTY, FLORIDA ZIJN. DE PARTIJEN ZIJN AF VAN ELK RECHT OM TE PROCEDUREN OVER ZULKE CONTROVERSIES, DISPUTEN OF VORDERINGEN IN DE RECHTBANK EN ZIJ ZIEN AF VAN HET RECHT TE PROCEDEREN IN EEN RECHTZAAK MET JURY. DE ARBITER ZAL HET EXCLUSIEVE AUTORITEIT HEBBEN OM ELKE EN ALLE GELDIGHEID EN ARBITERABILITEIT VAN WELK ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST DAN OOK EN ELKE TOEKENNING VAN EEN ARBITER KAN BESCHOUWD WORDEN ALS EEN VONNIS IN ELKE RECHTZAAL MET JURISTICTIE.
  Als enig onderdeel van de arbitrage clausule, anders dan het afzien van een groepsgedicht, voor welke reden dan ook niet te bekrachtigen blijkt door de wet zal de rest te bekrachtigen blijven. Als een kwijtschelding van een groepsgedicht onhoudbaar of onuitvoerbaar blijkt voor welke reden dan ook in een zaak waarin groepsgeding gewijze beschuldigingen zijn geuit, zal het restant van de arbitrage clausule handhaafbaar blijven, behalve als de partijen overeenkomen dat de exclusieve jurisdictie en plaats voor disputen die uit deze Overeenkomst voortkomen of daaraan verbonden zijn, Broward County, Florida zal zijn en als zij akkoord gaan met de persoonlijke jurisdictie en derhalve afzien van claims dat de genoemde plek een ongeschikt forum is. ~EOL

  EOL~

  Groepsgeding kwijtschelding

  U ziet af van elk recht om een vordering naar voren te brengen tegen het BEDRIJF als vertegenwoordiger of lid van welke klasse van representatieve actie dan ook, behalve als zo’n kwijtschelding bij wet verboden is. Tot de hoogte dat het U bij wet is toegestaan om representatieve actie tegen het BEDRIJF aan te gaan, gaat U ermee akkoord dat (1) de winnende partij geen recht heeft op terugbetaling van het honorarium van juridische vertegenwoordiging of andere professionele honoraria, of de recht zaal kosten gerelateerd aan het najagen van het groepsgeding of de representatieve actie; en (2) U zich niet zult terugtrekken uit zulk een geding bij de eerste mogelijkheid en geen eis zal insturen of anderzijds zal deelnemen in welk herstel dan ook dat is veiliggesteld door het groepsgeding of de representatieve actie.

 21. Resolutie omtrent online geschillen voor consumenten. De consument die inwonende van Europa is, moet zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een online platform heeft opgericht voor alternatieve resoluties , buiten de rechtbank, in het geval van geschillen omtrent online verkopen en dienstencontracten. Als gevolg daarvan kunt u als Europese consument dit platform gebruiken wanneer zich geschillen voordoen in relatie tot het contract dat u bent aangegaan met COMPANY. Dit platform is te bereiken via de volgende link. COMPANY is beschikbaar voor vragen via de CONTACTEER ONS pagina op deze site.

 22. Vertalingen. Enkele en alle vertalingen in deze voorwaarden van of naar het Engels zijn er alleen voor UW gemak en alleen de Engelse versie van deze voorwaarden heeft geldigheid over de relatie tussen U en het BEDRIJF. Als zich enige tegenstrijdigheden voordoen in de voorwaarden die hierin omschreven staan, zal de Engelse versie voorrang krijgen.

 23. Scheidbaarheid. Tenzij hierin expliciet anders omschreven zal, als er enige voorziening van deze Overeenkomst onhoudbaar blijkt onder de toepasbare wet, zulk een voorziening geschrapt worden van deze Overeenkomst op zodanige wijze dat de overige voorzieningen van deze Overeenkomst volledig in werking blijven. Deze Overeenkomst zal geïnterpreteerd worden alsof de geschrapte voorziening verwijderd is en de Overeenkomst zal volledig uitvoerbaar blijven in overeenstemming met de rest van de voorwaarden zoals aangepast.

 24. Onbestemdheid, Het is U niet toegestaan welke van UW verplichtingen of rechten onder deze overeenkomst dan ook over te dragen. Het BEDRIJF mag naar haar eigen goeddunken haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst ten alle tijden, zonder beperking en zonder U daarvan op de hoogte te stellen, overdragen.

 25. Overeenkomst bindend. Deze overeenkomst zal bindend zijn ten opzichte van U, het BEDRIJF en de respectievelijke opvolgers of toegestane aangewezenen

 26. Beëindiging door het BEDRIJF.


  Het BEDRIJF mag UW account schorsen, deactiveren, blokkeren of vernietigen en U het recht om de diensten van de site te gebruiken weigeren, ten alle tijden en voor welke reden dan ook; ook zonder reden. Deze beëindiging treedt in werking zonder dat U daarvan van tevoren op de hoogte wordt gesteld en zonder uitleg. Hier valt onder andere het blokkeren van gebruikers of leden met een bepaald IP adres onder. Het BEDRIJF behoudt verder het recht om U toegang tot UW account informatie, gebruikersinhoud, diensten of gebruikersgegevens te weigeren of deze toegang te blokkeren. In het geval dat het BEDRIJF heeft besloten dat een van de diensten is stopgezet of geschorst wordt voor redenen zoals: gemeld gedrag, gemelde inhoud of klachten van derde partijen, gaat U ermee akkoord dat alle vergoedingen die door U aan het BEDRIJF zijn betaald nooit terugbetaalbaar zijn, behalve als de wet anders voorschrijft, en dat alle openstaande of hangende betalingen onder de voorwaarden van UW abonnement per direct verschuldigd en betaalbaar zijn op dat moment. U autoriseert hierbij het BEDRIJF (via haar creditkaart verwerkingsmaatschappij of een andere bevoegde vertegenwoordiger) om U voor elk van zulke verschuldigde sommen te factureren, door UW account te heffen door gebruik te maken van de creditkaart of andere betaalinformatie die U aan het BEDRIJF geleverd hebt. Alle terugstortingen zullen gebreuren naar het BEDRIJF haar goeddunken. .


  In het geval van een van de hierboven omschreven stopzettingen, gaat U ermee akkoord dat U persoonlijk aansprakelijk bent voor de dan geldend lidmaatschapsverplichtingen en dat U aansprakelijk zult blijven voor zulke heffingen na de beëindiging vanwege een van de bovengenoemde redenen. Nadat U lidmaatschap is stopgezet voor welke reden dan ook, blijven de voorwaarden van deze Overeenkomst geldig en zij blijven volledig in werking behalve voorwaarden die door hun definitie vervallen of natuurlijkerwijs vervuld zijn.

 27. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen U en het BEDRIJF betreffende het onderwerp hiervan. Deze Overeenkomst overstijgt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of vertegenwoordigingen die impliciet of expliciet zijn gedaan. Deze Overeenkomst mag alleen door het BEDRIJF worden gewijzigd zonder melding door het BEDRIJF. Elke partij bevestigt dat zij niet heeft vertrouwd op welke representatie dan ook die niet expliciet hierin omschreven is bij het aangaan van deze Overeenkomst. Een falen van een van de partijen om welk recht dan ook te beoefenen of te bekrachtigen dat door deze Overeenkomst verleend is, zal niet beschouwd worden als een kwijtschelding van welke van zulke rechten dan ook of functioneren als een manier om welke rechten daarvan dan ook te beoefenen of te bekrachtigen op enig moment. Deze Overeenkomst zal geregeerd en opgevat worden volgens de wetten van Florida, zonder aanzien van de tegenstrijdigheden in de wet of principes. Als een van de voorzieningen van deze Overeenkomst niet bekrachtigd kan worden voor welke reden dan ook, zal deze voorziening aangepast worden tot het niveau dat deze te bekrachtigen is. Tenzij expliciet anders benoemd zullen de voorzieningen van deze Overeenkomst zijn annulering overleven.VS bedrijf:
Elite Marketing Solutions Inc.
PO BOX 12187
Zephyr Cove, NV 89448
USA

Internationaal bedrijf:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUS

Canadees bedrijf:
9326-7730 Quebec, Inc.
2500-1751 rue Richardson
Montreal H3K 1G6
CanadaVoor informatie over sectie 18 USC 2257 omtrent modellen die verschijnen op deze website, klik HIER.